چنار راډيو - FM 95.2/89.8 - Kabul

چنار راډيو د ژورنالیزم آرونو ته ژمنه ده.

FM 95.2/89.8 - 1Kbps

Kabul - Afghanistan - Perse

Suggest an update